Årsmöte 17 mars 2022

Nu börjar vi komma i takt med årsmötena. Årsmöte för 2020 höll vi 2021-11-17 och nu höll vi årsmöte för 2021 ikväll 2022-03-17 alltså bara fyra månader emellan. De flesta är kvar på sina poster och 2021 års resultat har minskat med 852 kronor.

Kvällen avslutades med goda smörgåstårtor som Ivar Larsson sponsrade med. Ivar tackade medlemmarna för en rolig samling vänner under 40 år.

Ivar Larsson bjöd på smörgåstårtor
40 års medlemsskap och annat åldersjubileum samt trevligt kamratskap motiverade Ivar Larsson att sponsra årsmötet med tre goda smörgåstårtor. Foto Lasse Ahnell

Kvällens årsmöte klarades av på mindre än en timme. Bra gjort av kvällens ordförande Rune Larsson och sekreterare Johan Edberg.

Johan Edberg och Rune Larsson
Kvällens sekreterare Johan Edberg och ordförande Rune Larsson. Foto Lasse Ahnell
MCHK styrelse för 2022
MCHK styrelse för 2022

Samtliga i styrelsen blev omvalda på två år enligt valberedningens förslag. Ordförande väljs på ett år.

MCHK verksamhet 2021

MCHK Protokoll 17 mars 2022 Här finns protokollet, utan underskrifter.

MCHK Gotland.
Årsmötesprotokoll fört vid MCHK Gotlands årsmöte 17 mars 2022. Närvarande 33 personer.

Mötets öppnande.
Ordförande Rune Larsson hälsade alla välkomna, tände ett ljus för att hedra och minnas bortgångna medlemmar och förklarade mötet öppnat.

Val av ordf och sekr för mötet.
Medlemmarna valde Rune Larsson att leda dagens möte, samt Johan Edberg att vara mötets sekreterare.

Val av justeringsmän tillika rösträknare för dagens möte.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Lasse Ahnell och Roland Wigström.

Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
Utskick 18 feb och påminnelse 6 mars. Medlemmarna besvarade frågan med Ja.

Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan genomlästes och godkändes.

Föregående mötes protokoll.
Föregående årsmöte hölls 17 nov 2021. Förseningen berodde på pandemins smittskyddsrestrektioner. Årsmötesprotokollet delades det ut till samtliga närvarande och genomlästes, därefter lades protokollet till handlingarna.

Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen föredrogs, samt delades ut på mötet till samtliga närvarande.

Revisionsberättelse.
Revisorn Per Östlund läste upp revisionsberättelsen på mötet och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

Fastställande av balans och Resultaträkning.
Kassören Roland Wigström föredrog resultat och balansräkning på mötet.
Årets förlust -851kr. Och en utgående behållning på 68 778 ,89 kr. Deltagarna godkände räkenskaperna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Val av styrelseledamöter.
Ordförande för 2022: Rune Larson. Vald på 1 år.
Kassör för 2022: Roland Wigström. 1 år kvar.
Sekreterare för 2022: Johan Edberg. 1 år kvar.
Ledamot: Klas-Ivan Höglund. 1 år kvar.
Ledamot: Göran Lindahl. Omvald på 2 år.
Ledamot: Bertil Gardell. Omvald på 2 år.
Ledamot: Henrik Stenegärd. Omvald på 2 år.
Ledamot: Jonas Martinson. 1 år kvar.

Val av revisorer.
Avgående Kattis M Edberg omvald på 2 år.
(Per Östlund 1 år kvar)

Val av ledamöter i valberedningen.
Avgående Magnus Bolander omvald på 2 år.
(Ingvar Hansson och Jan Calderon 1 år kvar.) Ingvar valdes till sammankallande.

Klubbmästare för år 2022.
Klas-Ivan Höglund och Göran Lindahl.

Val av Firmatecknare.
Valdes Ordförande Rune Larsson och kassör Roland Wigström som tecknar klubbens firma var för sig.

Mötet förklarar punkten 15 omedelbart justerad.
Medlemmarna fick frågan om att omedelbart förklara punkten 15 justerad. Frågan besvarades enhälligt med – Ja.

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift på 100 kr bifölls av mötet.

Verksamhetsplan för 2022.
Styrelsens verksamhetsplansförslag bifölls av medlemmarna.
Strabainsrallykommittén som utsågs redan 2020, bestående av Bertil Gardell, Greger Abrahamson, Hasse Ekling, Göran Lindahl, Kjell Gardelin, Anders Ronström och Johan Edberg, arrangerar årets Rally i sedvanlig ordning veckan innan midsommar. Sammankallande i kommittén är Johan Edberg.
Ett 25 tal olika aktiviteter för verksamhetsåret föreslogs och diskuterades på mötet. Hela verksamhetsplanen kommer att skickas ut till medlemmarna under våren.

Eventuella förslag och motioner till årsmötet.
Inga motioner finns inlämnade. MCHK rix årsmöte sker digitalt senare i mars, och alla medlemmar är välkomna att delta.

Lokalt medlemsutskick.
Ett utskick bestående av klubbinformation, verksamhetsplan, medlemsmatrikel och inbetalningskort kommer att skickas ut under våren. Samt ska ett ”välkomst kit” ska skickas ut till nya medlemmar när deras medlemsansökan bifallits uppdateras. Medlemsavgift kan även numer betalas med Swish.
En sms kontakttjänst till de som lämnat sitt mobiltelefontelefonnummer är populär. Det åligger medlem som bytt nummer att anmäla ändringen till Roland Wigström för att få fortsatta meddelanden från klubben på sms.

Rapporter och övriga frågor.
För att kunna deltaga på MCHK rix årsmöte 26/3-22 måste man föranmäla sig på deras hemsida. Man får då en inloggningslänk till mötet.
Rune berättade lite om GVC nya projekt. En snart 100 år gammal Chevrolet ska renoveras.

 1. Mötets avslut.
  Ordförande Rune Larsson förklarade mötet avslutat efter exakt en timme. och tackade de deltagande medlemmarna för visat intresse.
  Ivar Larsson som fyller 80 år, och som varit medlem i klubben 40 av dom åren, Ville på ett stiligt sätt bjuda på kvällens smörgåstårtor och fika till de närvarande medlemmarna. -Ett litet tack för allt roligt jag fått vara med om i det här sällskapet under 40 år, sa Ivar.
  Han berättade även om sina motoreskapader som började tidigt i ungdomen och som ännu håller i sig.
  Efter faten var tömda tackades Ivar med Skönsång och ett fyrfaldigt leve.

Rune Larsson Ordf vid mötet ………………………………………………………………………………

Johan Edberg Sekr vid mötet ………………………………………………………………………………

Lasse Ahnell Justerare ……………………………………………………………………………………

Roloand Wigström Justerare ………………………………………………………………………………………..

                 Justerat original finns hos sekreteraren 

Presentation av MCHK Gotland 2022
MCHK Gotland är en lokalavdelning till Motorcykelhistoriska Klubben med ca 3000 medlemmar i Sverige. MCHK är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) som är en ideell sammanslutning av klubbar för äldre vägfordon. Genom MHRF kan man veteranförsäkra sitt/sina fordon till förmånliga priser. MCHK Gotland har antagit moderklubbens stadgar.
MCHK Gotland bildades i början av 70 talet, vi är ca: 140 medlemmar på ön.
Klubbens syfte är att bevara, renovera och om möjligt köra eller visa gamla, motorcyklar, lättviktare, scooters och mopeder.
Man behöver inte äga en veteranmotorcykel för att vara medlem, det räcker med ett intresse.
Årsavgiften för medlemskap i MCHK Gotland är 100:-, avgiften behövs för driften av den lokala verksamheten (kontorsmateriel, porto, bankavgifter, priser mm).
För att kunna veteranförsäkra din motorcykel till förmånligt pris. Samt få den mycket läsvärda Mchk Tidningen, krävs det att du även är medlem i huvudorganisationen Motorcykelhistoriska Klubben. Årsavgiften dit är för närvarande 350kr.
MCHK Gotland arrangerar medlemsträffar, mc-utflykter och andra aktiviteter kring vårt gemensamma intresse, äldre motorcyklar. Den årliga huvudattraktionen är Strabainsträffen som alltid arrangeras lördagen före midsommar, då vi även kan få besök av hitresta fastlänningar som deltar. Ett önskemål under denna träff är att man åker på en motorcykel som är 30 år eller äldre. Träffen är mycket uppskattad. Även ett 2:takts rally genomförs, anpassat för mindre och motor svagare fordon. Arrangemanget är väldigt uppskattat och välbesökt.
Under sommarmånaderna arrangeras åkning ett antal dagar och kvällar för de som har tid, då åker vi till ett gemensamt mål och fikar. Du behöver inte åka motorcykel, det finns fordon på fyra hjul som också fungerar.
Önskar du mera information kontakta vår styrelseordförande och kontaktman
Rune Larsson på tfn: 073 8224999 eller rune@telia.com
Vid betalning ska namn och adress anges på inbetalningskortet,
MCHK Gotland Bankgiro: 404-6264 eller Swish: 123 436 8486.

OBS! Möjlighet finns att få aktuell information och påminnelser som sms till din telefon om du lämnar ditt telefonnummer till Roland Wigström som registrerar in dig i MCHK Gotland gruppen.